Inguqukombuso YeNingizimu Afrika Eyabondwa Yashiywa

Amathemba Namathuba
  • Publication Date: 2014
  • Dimensions and Pages: 190 x 130 mm, 208 pp
  • EAN: 978 1 86814 758 8
  • Rights: World
  • Recommended Price (ZAR): 170.00

Umphumela oqotho nomuhle kakhulu ngokufunda incwadi ka-Adam Habib ngukuthi ayiphoqi izimfundiso-nkolo ezingenabuqiniso …
UHabib uthi “izivumelwano phakathi kwabaphethe nabaphethwe” kumele zihlelembe ngokulinganayo lokho okulindelwe yidlanzana
elisemandleni nokulindelwe nguwonkuwonke, njengoba nje izinhlangano zomphakathi kumele zikhule (ziqine zibe namandla) ukuze zikwazi ukubophezela idlanzana elisemandleni; kulokhu ubona uhlelo olusha lwezombusazwe olunomdlandla oluhambisana nesikhathi.
—NguShaun de Waal, wakwaMail and Guardian, 28 Agasti 2013

U-Adam Habib uthungatha adlulele ngale kwezigameko zezombusazwe ezimangazayo … uhlinzeka nohlaziyo oluvutha
bhe lwezinhlobo zezinqubomgomo ezakhethwa yidlanzana elalisemandleni ngenkathi kutholakala inkululeko yombuso wentando yeningi ngo-1994. Noma ngubani ofuna ukuqonda kahle ngamaphutha amakhulu abonakala kuleli lizwe elilokhu liqhubeka nokusimangaza elibizwa ngeNingizimu Afrika uzosizakala kakhulu ngale ncwadi.
—NguKarima Brown, intatheli yezindaba kanye nomsakazi wakwaCNBC Africa’s Political Exchange

Lena yincwadi okumele ifundwe nakanjani yizakhamuzi zaseNingizimu Afrika ezifuna ukuthola izisombululo zezinkinga eziqondene nombuso wentando yeningi wethu. U-Adam Habib lapha uhlaziya ukuguqukela kokusha kokuphathelene nezombusazwe kanye nezomnotho
enkathini yangemva kobandlululo ngokuveza izingqinamba ezikhungweni kanye nokudonsisana ngamandla okukhona kwezombusazwe eNingizimu Afrika.

Ekulweni nezinkinga ezifana nezibhicongo zokudluliselwa kwezidingo kubantu kanye nokubophezeleka kwabaphethe, ushintsho kwinqubomgomo yezomnotho, imisebenzi yezinhlangano zomphakathi kanye nokusebenziseka kwezivumelwano phakathi kwabaphethe nabaphethwe, uHabib ubheka izinto ezinomthelela kwimiphumela yezombusazwe neyezinqubomgomo. Lezo zinto zibandakanya amandla ezinhlangano zezombusazwe, uphiko lwezamabhizinisi, abalondolozimali basemazweni angaphandle, izinyunyana, izinhlangano zomphakathi kanye namandla ngokobudlelwano bamazwe nobezikhungo. Ukholwa ngukuthi abantu ngabanye kanye nezikhungo abakuzo, ngokusebenzisa imicabango yabo, bangalwisana nesimo somlando wethu samanje esimazombezombe baguqule nomphakathi wonkana.
Incwadi ethi South Africa’s Suspended Revolution: Hopes and Prospects yashicilelwa ngo-2013. Kanti lena ethi Inguqukombuso YeNingizimu Afrika Eyabondwa Yashiywa: Amathemba Namathuba yona iyincwadi efi ngqiwe ehunyushwe isuselwa kweyesiNgisi kanti iyisethulo esihle kakhulu kunoma ngumuphi umuntu onentshisekelo mayelana namathuba iNingizimu Afrika engaba nawo esikhathini esizayo.

U-Adam Habib ungumhlaziyi wezenhlalo ohlonishwayo, uyisifundiswa sezinga eliphezulu esihloniphekile kanti futhi uyisishoshovu sezombusazwe esimnkantshubomvu nesaphothula izifundo zaso emanyuvesi ambalwa aseNingizimu Afrika kanye nakwiGraduate Center
yaseNyuvesi yaseNew York. Usebe ngu– Sekela-shansela noThishanhloko weNyuvesi yaseWitswatersrand eseJohannesburg kusukela ngo-2013, useke waqokelwa ezikhundleni zezemfundo eNyuvesi yaseDurban-Westville, eNyuvesi yaKwaZulu- Natali (nalapho ayengumqondisi owasungula iCentre for Civil Society), eNyuvesi yaseJohannesburg kanye naseMkhandlwini Wocwaningo Lwezesayensi Yabantu.

Related titles

Leave a Reply